Vyhlásenie asociácie nemocníc Slovenska

Vyhlásenie  ANS, 3. 2. 2017

ANS nepokladá návrh zmien v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti prezentované ministerstvom zdravotníctva za dobrú správu pre pacientov ako aj pre nemocnice, ktoré v najväčšej miere zabezpečujú poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a všetkých urgentných príjmov (UP) vrátane ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).

ANS nesúhlasí, aby LSPP fungovala iba do 22.00 hod. pokia nebudú vybudované urgentné príjmy. Takýto krok by vzh adom na nevybudované urgentné príjmy mohol viesť ku ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vyvolal by tiež väčšie nároky na finančné prostriedky zdravotných poisťovní a viac financií v rezorte zdravotníctva. Navrhované zmeny sú navyše v rozpore s odporučeniami OECD a EÚ, ktoré opakovane odporúčali SR zabezpečenie primárnej zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi 24 hodín, 7 dní v týždni i mimo pracovných dní, čo čiastočne zníži počet návštev na urgentných príjmoch.

ANS nesúhlasí, aby bola zrušená povinnosť všeobecných lekárov slúžiť LSPP. Zrušenie tejto povinnosti a jej zabezpečovanie na dobrovo nej báze vytvára predpoklad, že všeobecní lekári nebudú chcieť slúžiť na LSPP, čo by následne mohlo viesť k cite nému obmedzeniu dostupnosti LSPP. Zároveň vznikajú obavy, že takýto krok je v rozpore s Ústavou SR, keďže lekári v nemocniciach majú povinnosť vykonávať ÚPS v zmysle platných právnych predpisov.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že 50-60% pacientov nepatrí na urgentné príjmy, s čím súhlasíme. Pod a dostupných údajov väčšina týchto pacientov vyh adáva LSPP alebo UP preto, že väčšina všeobecných lekárov je dostupná v ambulanciách pre svojich pacientov len nieko ko hodín denne. Sme presvedčení, že aj jednoduché opatrenie, ako je zavedenie ordinačných hodín by znížilo nápor na LSPP ako aj na urgentné príjmy (s týmto názorom sa stotožňuje väčšina hlavných lekárov pri VÚC a je to zároveň odporúčanie OECD).

Ďalší problém, ktorý tento návrh napriek upozorneniam žia  nerieši je obhliadka mŕtvych, ktoré doposia vykonávajú lekári slúžiaci na LSPP. Vzniká časový výpadok medzi 22.00 – 7.00 a obhliadku mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia bude možné vykonať až ráno nasledujúci deň.

ANS nesúhlasí s návrhom, aby lekári, ktorí slúžia na LSPP mali garantovanú minimálnu mzdu.
V tejto súvislosti ANS upozorňuje, že lekári, ktorí poskytujú ÚPS v nemocniciach takúto garanciu nemajú a ich mzda sa odvíja od platieb od zdravotných poisťovní.

ANS vzh adom na uvedené skutočnosti žiada projekt zmien v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prípravu novely zákona pozastaviť minimálne do vybudovania urgentných príjmov.

(Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) je dobrovo ným, zamestnávate ským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 74 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 24 900 zamestnancov.)

Novinky

Test na koronavirus COVID 19 pre samoplátcov

Test na koronavirus COVID 19 pre samoplátcov: synlab.sk ...

Nová ambulancia pre dospelých

Otvorili sme novú Všeobecnú ambulanciu  pre dospelých. ...

Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru Oddelenia hospicovej starostlivosti Požiadavky: VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo 5 ročná prax v odbore špecializácia v odbore vnútorné ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...