PATOLOGICKÉ ODDELENIE

je súčasťou spoločných laboratórnych vyšetrovacích zložiek a spolu s klinickými oddeleniami sa podieľa na liečebnej a preventívnej starostlivosti obyvateľstva.

Hlavnou náplňou práce je diagnostická činnosť založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek odobratých zo živého organizmu.

Od 1. 1. 2005 zmenou legislatívy sa u nás štandardnou formou vyšetruje bioptický a cytologický materiál.

Bioptická diagnostika - jej cieľom je stanovenie diagnózy a rozsahu chorobného procesu, možnosť sledovania dynamiky ochorenia, určovania typu a efektívnosti liečby, posúdenie prognózy. Samotná mikroskopická diagnostika u bioptických vyšetrení je prácou lekára histopatológa. Bioptický materiál je získaný z operačných sálov, odborných ambulancií či už pri operačnom výkone alebo len pasívne vypudený z organizmu.

Súčasťou bioptickej diagnostiky je peroperačná biopsia (rýchla histológia). Ide o histologické vyšetrenie tkaniva, spracovaného tzv. zmrazovacou technikou na kryostate počas operačného výkonu (vyšetrenie priamo ovplyvňuje rozsah a postup operačného výkonu).

Špeciálne farbiace a impregnačné metódy

Okrem prehľadných metód v histológii sa používa celá škála špeciálnych – cielených metód znázorňujúcich buď určitý typ buniek alebo tkanivový detail. Tie v kombinácii s prehľadnými metódami poskytujú histopatológovi cenné informácie o študovaných tkanivách a orgánoch.

Cytologická diagnostika - zaoberá sa interpretáciou buniek (mikroskopické zhodnotenie) voľne sa odlučujúcich z epiteliálnych povrchov, alebo získaných z rôznych tkanivových zdrojov umelým spôsobom.

Na našom oddelení sa vykonáva cytodiagnostika:

 

Kontakt

Odborný garant
MUDr. Gogora Miroslav CSc.
Vedúca laborantka
Mgr. Dubovská Mária
pao@nspilava.sk
Telefón
+421 42 46 673 63

Pracovná doba

pondelok - piatok
7:00 h – 15:00 h