Informácie pre pacientov

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. je neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Je registrovaný Okresným úradom v Trenčíne, odborom všeobecnej vnútornej správy na základe rozhodnutia zo dňa 31.12. 2002.
Nemocnica spoliklinikou Ilava, n.o. je založená na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. V rámci zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytuje Nemocnica s poliklinikou Ilava, .o. aj zdravotnú starostlivosť v hospici.

Pacienti prijímaní do hospicu:

Cieľovou skupinou sú nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom – terminálnom štádiu ochorenia s časovo obmedzeným prežívaním. Paliatívna starostlivosť nie je určená len onkologickým pacientom, ale všetkým, ktorí trpia nejakou progresívnou chronickou chorobou (napr. kardiovaskulárne ochorenia, chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou, neurodegeneratívnymi chorobami, a pod.)
Do hospicu v NsP Ilava, n.o. sú prijímaní pacienti všetkých vekových kategórií bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, národnosť, vieru a náboženstvo, filozofiu života, stav, politické či iné zmýšľanie, sociálny pôvod, príslušnosť k etnickej skupine, majetok alebo iné postavenie.

Materiálno-technické a personálne zabezpečenie

V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti prijímame pacientov do jedno alebo dvojlôžkových izieb, v súčasnosti poskytujeme v piatich jednolôžkových izbách a v štyroch dvojlôžkových izbách, t.j. spolu 13 lôžok. Ide o samostatnú jednotku, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. Súčasťou sú elektronicky polohovateľné lôžka sostatným interiérovým vybavením. Kdispozícii je kaplnka, miestnosť pre príbuzných a návštevy a ďalšie priestory.

Zdravotnícke služby sú zabezpečované kolektívom kvalifikovaných odborných lekárov, sestier, zdravotníckych asistentov a iných pracovníkov.
Hospic je vybavený príslušnou zdravotníckou technikou a pomôckami na zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti.

Úhrady za poskytované služby

Príjmy za starostlivosť pacienta sú viac zdrojové (zdravotné poisťovne, platba pacienta, príspevok blízkych príbuzných, príspevky samosprávy, obcí a miest, dary právnických osôb, dary fyzických osôb, 2% z daní a iné). Platby za služby sa uhrádzajú vopred, minimálne na obdobie 14 dní v hotovosti v pokladni NsP Ilava, n.o., alebo bankovým prevodom na účet NsP Ilava, n.o. v ČSOB č. ú. IBAN: SK70 7500 0000 0040 1611 3454 s avízom na hospic. Pri ukončení pobytu sa adekvátna finančná čiastka pacientovi alebo príbuzným vráti. Výšku úhrad pacientovi alebo príbuzným upravuje smernica NsP Ilava, n.o.

Pobyt príbuzných alebo blízkych osôb pacienta

Hospicová starostlivosť nevyhnutne zahŕňa participáciu príbuzných a známych pri sprevádzaní chorého, a to bez časového obmedzenia. Jeden z príbuzných môže podľa našich kapacitných možností a pri splnení podmienok hospicu bývať s pacientom v prístelke. Dovoľuje sa aj striedanie príbuzných. Príbuzní si môžu v hospici objednať stravu alebo si ju z vlastných polotovarov pripraviť na určenom mieste (kuchynky). Nedovoľuje sa vstup do technických prevádzkových priestorov hospicu. V hospici sa pre príbuzných poskytuje a perie posteľná bielizeň. Neposkytujú sa a neperú sa veci osobnej hygieny, vrátane uterákov a osušiek. Pri vizite a lekárskom zákroku u pacienta sa odporúča príbuzným a ostatnej návšteve z dôvodu ochrany práv lekára, ale aj ochrany blízkych opustiť izbu. Po konzultácii a s dovolením lekára môžu byť príbuzní alebo návšteva pri lôžku chorého. V ostatných prípadoch pri sprevádzaní blízkej osoby je žiaduca aktívna účasť v službe zomierajúcemu pod vedením hospicového tímu, ktorý ju víta. 

Návštevy

Pretože cieľom hospicovej starostlivosti je maximálne možné zlepšenie kvality života zomierajúcich, návštevy sú neobmedzené (24 hodín denne).

Čo má priniesť pacient alebo čo mu majú priniesť blízki

Občiansky preukaz (identifikačnú kartu), preukaz poistenca, zdravotný záznam, lieky a pomôcky, ktoré pacient bežne používa (barle, vozík...), toaletné potreby, nočnú bielizeň, župan, pohodlné oblečenie na deň i na pobyt vonku, domácu obuv na prezutie a pod. Pokiaľ si pacient nechá prať osobnú bielizeň v hospici, je nutné ho označiť.
Bolo by vhodné, aby si pacient ani ostatní so sebou nenosili väčší obnos peňazí ani cenné veci.

Postup pri prijímaní pacienta do hospicu

Žiadosť o prijatie do hospicu vyplní ošetrujúci lekár. Po doručení žiadosti do hospicu je indikácia na hospitalizáciu posúdená lekárom hospicu a ďalej revízni lekármi príslušnej zdravotnej poisťovne. Podmienkou prijatia do hospicu je podpísaný informovaný súhlas. Rozhodnutie o tom či pacient bude prijatý do hospicu v NsP Ilava, n.o. patrí výhradne hospicovému tímu, ktorý uzatvára príslušnú zmluvu na dobu určitú s fyzickými alebo právnickými osobami.

Na stiahnutie

Jedálny lístok